Ochranná známka SISPO®

Kontrola dodržování zásad

pro integrované systémy pěstování ovoce

kontrolní komisí SISPO

  • Kontrolní komise je svazovou komisí, která je volena Valnou hromadou SISPO.
  • Pověřená osoba pro kontrolní činnost předsednictvem SISPO je oprávněna kontrolovat dodržování metodiky v jednotlivých členských podnicích a dávat představenstvu svazu návrhy na udělení ochranné známky.
  • U každého člena SISPO bude kontrola prováděna nepravidelně tak, aby každý podnik byl kontrolován alespoň 1x za 3 roky na místě. Kontrolu provede pověřený člen (jmenovaný pracovník) kontrolní komisí SISPO. Kontroly mohou být provedeny i bez předchozího oznámení. Členové SISPO zajistí, aby v době kontroly byly přístupné veškeré záznamy o stanovištních podmínkách, záznamy o monitoringu biotických a abiotických faktorů, o používání hnojiv, pesticidů ap.
  • Každý člen svazu zašle pověřenému pracovníkovi pro kontrolu nejpozději do 30. listopadu běžného roku tyto doklady:
   – záznamy o monitoringu abiotických faktorů a škodlivých organismů (průběh počasí, přehled infekcí strupovitosti, přehled úlovků z lapačů) a opatření k posílení biologické rozmanitosti (diverzity)
   – přehled provedené chemické ochrany v sadech za rok
   – přehled hnojení v sadech
   – výsledky analýz těžkých kovů v plodech z aktuálního roku.
   – výsledky analýzy těžkých kovů v půdě – ne starší než 5 let
   – kopie Osvědčení o funkční způsobilosti mechanizačního prostředku o ochraně rostlin pro prostorové kultury – ne starší než 3 roky.
  • Kontrola v podniku bude zahrnovat:
   1.  Kontrolu kontaminace půdy těžkými kovy
   2.  Kontrolu kontaminace ovoce těžkými kovy
   3.  Kontrolu kontaminace ovoce rezidui pesticidů
   4.  Kontrolu monitoringu biotických a abiotických faktorů
   5.  Kontrolu používání přípravků na ochranu rostlin
   6.  Kontrolu protierozních opatření
   7.  Kontrolu použití herbicidů v sadech
   8.  Kontrolu použití hnojiv
   9.  Kontrolu mechanizačních prostředků na ochranu rostlin
   10.  Kontrolu odborné způsobilosti osoby rozhodující o ochraně rostlin
   11.  Kontrolu absolvování odborných školení k rozšíření znalostí
   12.  Kontrolu ochrany agrocenózy sadů a jejich okolí
   13.  Kontrolu ovocných výsadeb
  • Zde je ke stažení/vytištění (čb verze) vzor formuláře platného od r. 2017
   » ZÁPIS z kontroly dodržování Zásad systémů integrovaného pěstování ovoce v SISPO «
  • Kontrolní systém SISPO nenahrazuje kontroly jakosti potravin prováděné státními kontrolními orgány. Zjistí-li státní kontrolní orgány mimo jiné i porušení Metodiky SISPO, bude výsledek této kontroly důvodem k neudělení ochranné známky v daném roce.
  • Kontaktní adresa kontrolora SISPO:

Ing. Zdeňka KLEMŠOVÁ
Wolkerova 7
789 85 MOHELNICE
mobil: +420 733 191 557
e-mail: klemsova.zdenka@seznam.cz

Podrobněji se podmínkám udělování ochranné známky SISPO věnuje platná METODIKA SISPO v kapitole č.20
„Kontrola dodržování zásad pro integrované systémy pěstování ovoce kontrolní komisí SISPO“.