Seznam doporučených metodik pro SISPO

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.

2007

Josef KOSINA
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
Tomáš NEČAS
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici
» Metodika množení vybraných hrušňových podnoží dřevitými řízky «

Tato metodická publikace je realizačním výstupem projektu řešeného v letech 2004-2007 za finanční účasti MZe ČR:
QF 4112 – Výzkum hospodářských vlastností nových podnoží jádrovin.
Cílem metodiky bylo navrhnout pracovní postup množení vybraných perspektivních podnoží hrušní z dřevitých řízků za předpokladu minimální výtěžnosti 25%. Nové poznatky z oblasti výzkumu metody množení dřevitými řízky využijí podnožové školky, které budou moci navrženými pracovními postupy množit některé nedostatkové hrušňové podnože. Metodika je určena školkařské praxi jako návod pro zvýšení produkce perspektivních hrušňových podnoží pro intenzivní výsadby hrušní v podmínkách ČR.

2005

Miroslav LÁNSKÝ a kol.
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.

» Systémy integrované ochrany ovocných dřevin proti komplexu škodlivých organizmů «

Publikace je realizačním výstupem dvou řešených výzkumných projektů za finanční účasti MZe ČR:
QD 1048 – Systémy integrované ochrany ovocných dřevin proti komplexu škodlivých organismů a
QD 1408 – Tvorba moderních systémů pěstování slivoní.
Metodika umožňuje snadnou a rychlou orientaci při určování posloupnosti kontrol škodlivých organismů v sadech a nezbytných zákroků proti nim. K tomu slouží vyobrazení, životní cykly a popisy příznaků poškození u škodlivých organismů, metody a prostředky integrované ochrany včetně způsobů určování optimálních termínů ošetření. Metodika je určena především pro členy Svazu pro integrované systémy pěstování ovoce a je přílohou Směrnic pro integrované systémy pěstování ovoce. Stane se vhodnou pomůckou i pro ostatní zájemce o pěstování ovoce s minimální potřebou chemické ochrany.

Jan BLAŽEK, Václav KNEIFL
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.

» Pěstujeme slivoně «

Publikace je realizačním výstupem projektu MZe ČR:
QD 1408 – Tvorba moderních systémů pěstování slivoní.
Praktická příručka s nejnovějšími poznatky o pěstování oblíbeného ovocného druhu určená produkčním pěstitelům i zahrádkářům. Příručka se zabývá všemi aspekty pěstování těchto tzv. modrých peckovin, tj. tradičními podmínkami i hnojením, řezem a tvarováním, chorobami a škůdci. Velká pozornost je věnována ochraně proti nejnebezpečnější chorobě slivoní – virové šarce.