Stanovy

Svazu pro integrované systémy pěstování ovoce Holovousy

Základní ustanovení

Čl. 1:  Název:

Svaz pro integrované systémy pěstování ovoce v České republice (dále Svaz).

Čl. 2 :  Sídlo:

Holovousy
Adresa: Holovousy 129, 508 01 Hořice
Telefon: 493 692 821-3
Fax: 493 692 827
E-mail: unie@volny.cz

Čl. 3:  Právní poměry:

 1. Svaz je dobrovolné zájmové sdružení pěstitelů, zpracovatelů, obchodníků i zástupců konzumentů.
 2. Svaz je součástí Ovocnářské unie České republiky.
  OU ČR byla registrována u Ministerstva vnitra České republiky dne 20.5.1992 pod reg. číslem
  VSC/1-11667/92-R. Předmět činnosti je rámcově formulován Stanovami Ovocnářské unie České republiky.

Čl. 4:  Územní působnosti:

Svaz působí na území České republiky a koordinuje svoji činnost s obdobnými svazy ve Slovenské republice a v zahraničí.

Čl. 5:  Účel:

V integrovaném systému výroby ovoce se do výrobního procesu zapojují ekologicky a ekonomicky přijatelná opatření, která usměrňují pozitivně kvalitu ovoce se zvláštním zřetelem na minimalizaci obsahu cizorodých látek. Jde tedy o alternativní postupy k metodám, které podle dosaženého stupně poznání zvyšují ekologická a hygienická rizika výroby ovoce. Významným předpokladem je výběr vhodných stanovišť.
Účelem Svazu je po všech stránkách vytvářet podmínky pro zajištění integrované produkce ovoce včetně jejího zpracování a realizace.

S tímto cílem Svaz:

 1. vypracovává a stále zdokonaluje integrované pěstitelské postupy (metody) a normy pro takto vypěstované ovoce u jednotlivých ovocných druhů,
 2. zabezpečuje přijetí takových opatření, aby ovoce vypěstované těmito postupy pokud odpovídá přijatým normám, bylo oficiálně označeno a bez možností záměny takto distribuováno ke spotřebiteli,
 3. organizuje kontrolní činnost jednak na úrovni dodržování pěstitelských postupů, jednak na úrovni vypěstovaného ovoce z hlediska nepřekročení povolených mezních hodnot obsahu sledovaných cizorodých látek,
 4. u pěstitelů Svaz všestranně podporuje uplatňování vědeckotechnického pokroku s využitím všech dostupných zahraničních poznatků a vlastního výzkumu,
 5. pro výše uvedené oblasti činnosti Svaz vytváří technické předpoklady s využitím státní podpory i cestou vyčleňování vlastních prostředků.

Poznámka: Součástí integrovaných systémů pěstování ovoce je zejména integrovaná ochrana rostlin, což je podle definice, kterou uplatňují Světová organizace pro výživu a zemědělství (FAO), Mezinárodní organizace pro biologický boj se škůdci (MOBB-IOBC), jakož i další organizace: „….“ postup při němž se využívají všechny ekonomicky, ekologicky a toxikologicky přijatelné metody pro udržení škodlivých organizmů pod hladinou škodlivosti s přednostním záměrným využitím přirozených omezujících faktorů.

Čl. 6:  Výkonné prostředky a hlavní oblasti činnosti:

 1. Svaz formuluje a obhajuje produkční, obchodní a ekonomické zájmy svých členů a zabezpečuje jejich vzájemně výhodnou spolupráci.
 2. Stanovuje vlastní normy pro jednotlivé druhy ovoce, které je vypěstováno při použití integrovaných systémů.
 3. Svaz zadává úkoly pro ekologicky orientovaný výzkum, který je nutný pro zdokonalování vlastní činnosti a k tomu účelu organizuje vyčleňování potřebných prostředků.
 4. Svaz vytváří vlastní kontrolní skupinu a ve spolupráci s dalšími organizacemi zajišťuje kontrolní činnost podle přijatých zásad, které budou každoročně upřesňovány a zdokonalovány.
 5. Svaz spolupracuje s obdobnými tuzemskými i zahraničními svazy, a to především v oblasti tvorby norem. Současně dbá, aby používané pěstitelské postupy byly v maximálně možné míře šetrné z hlediska vlivu na okolní životní prostředí.
 6. Organizuje vlastní informační skupinu, která zprostředkovává včasné předávání všech potřebných informací všem svým členům. Organizuje semináře a další odborně vzdělávací akce. Tato skupina současně organizuje propagační činnost s využitím veřejných sdělovacích prostředků a dalších forem, kterými ovlivňuje vědomí konzumentů.
 7. Svaz vytváří vlastní konzultační skupinu především pro řešení problémů na úrovni aplikace pěstitelských systémů s cílem zdokonalovat tyto systémy i odbornou úroveň svých členů. Napomáhá při získávání techniky a prostředků pro potlačování škodlivých činitelů.
 8. Svaz připravuje vydání ochranné známky pro označení ovoce vypěstovaného integrovanými systémy a z něho vyrobených produktů a stanovuje podmínky jejího použití.

Čl. 7:  Podmínky a vznik členství:

 1. Členem Svazu se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, pokud souhlasí s jeho stanovami, dodržuje tyto stanovy, přijaté výkonné směrnice a rozhodnutí nebo jinak svou činností přispívá k plnění cílů Svazu a je členem OU ČR.
 2. Vedle aktivních členů se mohou stát pasivními nebo čestnými členy Svazu i jiné osoby, pokud jejich činnost pro Svaz bude užitečná.
 3. Uchazeč o členství podá písemnou přihlášku. O přijetí rozhoduje členská základna prostou většinou členů na svém časově nejbližším shromáždění. Přijetí a schválení přihlášky se sděluje písemně. Odmítnutí přihlášky nemusí být zdůvodňováno. Z pověření Valné hromady (Shromáždění svazu) rozhoduje v období mezi dvěma shromážděními o přijetí nových členů předsednictvo svazu. O přijetí nových členů předseda nebo jeho zástupce informuje nejbližší Valnou hromadu svazu.
 4. Svaz vede řádnou evidenci členů. Pro účely hlasování vydává členům permanentní mandátní kartu.

Čl. 8:  Práva členů Svazu:

 1. Každý člen má právo účastnit se shromáždění (plenárních schůzí) Svazu.
 2. Každý aktivní člen má jeden rovný hlas. Pasivní a čestní členové Svazu mají hlas poradní pokud se nestanou členy předsednictva Svazu.
 3. Každý člen má právo být volen do předsednictva Svazu, jeho pracovních skupin a vyjadřovat se k činnosti Svazu, předsednictva i jeho pracovních skupin, podávat návrhy a klást otázky.
 4. Fyzická osoba má osobní hlasovací právo.
 5. Právnické osoby zastupuje statutární zástupce nebo písemně zplnomocněný zástupce.
 6. Každý člen má právo být informován o veškeré činnosti Svazu, podílet se na ní a využívat všech výhod plynoucích ze členství ve Svazu.

Čl. 9:  Povinnosti členů Svazu:

 1. Člen Svazu je povinen dodržovat stanovy Svazu, plnit rozhodnutí a výkonné směrnice schválené shromážděním (plenární schůzí) Svazu a operativní rozhodnutí předsednictva.
 2. Aktivně se podílet na plnění úkolů a cílů Svazu.
 3. ve stanovené výši přispívat k úhradě nákladů Svazu vzniklých v běžném roce.
 4. Povinností člena je aktivně hájit zájmy Svazu, dodržovat všechny dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy Svazu.
 5. Účastnit se zasedání orgánů Svazu a přispívat ke zlepšení jejich práce.

Čl. 10:  Sankce:

Svaz je oprávněn uplatnit vůči svému členovi níže uvedené sankce pokud nedodrží schválené technologické postupy nebo stanovy Svazu:

 1. Odnětí ochranné známky na část nebo celou produkci ovoce z ploch zařazených do integrovaných pěstitelských systémů, a to na dobu tří let.
 2. Pozastavení členství ve Svazu na dobu jednoho roku.
 3. Vyloučení ze Svazu.

Čl. 11:  Zánik členství:

 1. Členství ve Svazu zaniká:
  1. vystoupením
  2. vyloučením
  3. zánikem právnické osoby
  4. smrtí fyzické osoby.
 2. Vystoupení: člen má právo vystoupit ze Svazu vždy s účinností k 31.12. daného roku. Odhláška se podává písemně nejpozději do 30.9. d.r..
 3. Vyloučení: o vyloučení rozhoduje shromáždění (plenární schůze) Svazu. Důvodem může být hrubé porušení stanov Svazu nebo jeho rozhodnutí.
 4. Zánik právnické osoby: právní zástupci mohou rozhodnout do 6 měsíců od skutečnosti, která způsobila zánik členství. Právo předchůdce však může být nabyto jen podáním nové přihlášky a jejím přijetím. Po uplynutí šestiměsíční lhůty, v níž není o nové členství požádáno, nároky předchůdce zanikají.
 5. Smrt fyzické osoby: postup je stejný jako v bodu 4, čl. 11.

Čl. 12:  Nároky při zániku členství:

Veškeré vypořádání vůči členovi, který ukončil členství proběhne do dvou měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. 13:  Organizační struktura Svazu:

 1. Výkonnými orgány Svazu jsou:
  1. shromáždění (plenární schůze) Svazu
  2. dozorčí rada
  3. pracovní skupiny (kontrolní, konzultační a informační).
 2. Volenými orgány jsou předsednictvo, dozorčí rada a vedoucí pracovních skupin, kteří jsou odpovědni shromáždění, jež je volí.
 3. Usnesení orgánů Svazu jsou závazná pro členy a jimi volené orgány.
 4. Shromáždění je schopné usnášení, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů; v případě, že není přítomna nadpoloviční většina je tento orgán schopný usnášení ve věcech, které byly na programu jednání po uplynutí hodinové čekací lhůty, a to bez ohledu na počet přítomných. Ostatní orgány Svazu jsou schopné usnášení při přítomnosti nadpoloviční většiny členů.
 5. Usnesení je právoplatné, jestliže pro návrh hlasuje nadpoloviční většina přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy orgánů, za jeho nepřítomnosti hlas předsedajícího.
 6. Hlasuje se aklamací.
 7. Funkční období ve volených orgánech Svazu je čtyřleté. Během této lhůty může být do těchto orgánů kooptována třetina členů.

Čl. 14:  Shromáždění (plenární schůze):

 1. Shromáždění je nejvyšším orgánem Svazu. V něm členové uplatňují svá práva a kontrolují činnost Svazu.
 2. Shromáždění svolává předsednictvo Svazu podle potřeby, nejméně jedenkrát ročně.
 3. Shromáždění musí být svoláno; požádá-li o to nejméně jedna třetina členů nebo jde-li o žádost dozorčí rady. Doba mezi svoláním a konáním shromáždění musí být nejméně 5 dní.
 4. Shromáždění tvoří všichni členové Svazu.
 5. Do kompetence shromáždění patří:
  1. schválení stanov Svazu, jejich změn a doplňků
  2. volba předsedy, sekretáře, dalších členů předsednictva, členů dozorčí rady a vedoucích pracovních skupin
  3. přijímání všech aktů potřebných pro činnost svazu
  4. schvalování pěstitelských postupů a norem
  5. projednání zpráv předsednictva, dozorčí rady a pracovních skupin
  6. schvalování ročního rozpočtu Svazu a výsledků jeho hospodaření
  7. stanovení výše členského příspěvku.
 6. Program jednání stanovuje předsednictvo a zasílá jej nejpozději 14 dnů před konáním shromáždění členů.
 7. Jednání shromáždění řídí předseda Svazu nebo další člen předsednictva.
 8. Závěry jednání shromáždění se zapisují do protokolu, který podepisuje předseda a dva ověřovatelé zápisu.

Čl. 15:  Předsednictvo:

 1. Předsednictvo je řídícím orgánem Svazu.
 2. Má zpravidla 3-5 členů. Je složeno z předsedy, sekretáře a ostatních členů. Jejich počet stanovuje shromáždění.
 3. Předsednictvo se volí na dobu 4 let.
 4. Předsednictvo se schází dle potřeby, nejméně jedenkrát za 6 měsíců. Jednání svolává předseda nebo sekretář. Předsednictvo musí být svoláno v případě žádosti dozorčí rady.
 5. Zápis z jednání podepisuje předseda a dva ověřovatelé zápisu.
 6. Do působnosti předsednictva náleží:
  1. zabezpečení a kontrola plnění usnesení shromáždění
  2. předkládání pravidelných zpráv o činnosti shromáždění
  3. rozhodování o všech záležitostech Svazu, pokud nejsou v kompetenci shromáždění nebo dozorčí rady
  4. svolávání a příprava valné hromady
  5. řízení činnosti Svazu, stanovení rozpočtu
  6. z pověření Shromáždění svazu přijímá v období mezi dvěma shromážděními nové členy. O přijetí nových členů předseda nebo jeho zástupce informuje nejbližší Shromáždění svazu.

Čl. 16:  Dozorčí rada:

 1. Dozorčí rada je kontrolním a revizním orgánem Svazu.
 2. Má zpravidla 3 členy. Tvoří ji předseda a další členové. Členy dozorčí rady nemohou být členové předsednictva.
 3. Dozorčí rada je volena na období 4 let.
 4. Dozorčí rada se schází dle potřeby, nejméně jedenkrát za rok. Jednání svolává a řídí její předseda, případně jeho zástupce.
 5. Dozorčí rada kontroluje veškerou činnost Svazu. Je nezávislá na orgánech Svazu a podléhá pouze shromáždění. Vede evidenci o své činnosti a předkládá zprávy valné hromadě.
 6. Předseda dozorčí rady má právo účastnit se jednání předsednictva.

Čl. 17:  Předseda Svazu:

 1. Předseda Svazu je volen shromážděním na období 4 let:
  1. řídí jednání shromáždění i předsednictva a zajišťuje plnění stanov Svazu a přijatých usnesení
  2. organizuje a řídí činnost Svazu
  3. je představitelem Svazu, oprávněným jednat jeho jménem ve všech věcech
  4. skládá účty shromáždění a dozorčí radě.
 2. V době nepřítomnosti zastupuje předsedu místopředseda, který je volený na období 4 let, případně tajemník Svazu volený rovněž na období 4 let.

Čl. 18:  Pracovní skupiny:

 1. V rámci Svazu jsou organizovány pracovní skupiny – kontrolní, konzultační a informační.
 2. V čele každé pracovní skupiny je vedoucí, který je volen shromážděním na dobu 4 let.
 3. Vedoucí každé skupiny organizuje její činnost ve smyslu stanov Svazu a k tomuto účelu přijímá potřebný počet spolupracovníků – členů dané pracovní skupiny, kteří však nemusí být členy Svazu.
 4. Vedoucí pracovních skupin skládají účty ze své činnosti dozorčí radě a shromáždění Svazu.
 5. Zvláštní postavení v rámci Svazu má kontrolní pracovní skupina, která pracuje podle řádu schváleného shromážděním a ve smyslu stanov Svazu (čl. 5 a 6) má právo a povinnost kontrolovat každého člena Svazu. Současně rozhoduje o udělení práva označit každou samostatnou partii ovoce ochrannou známkou.

Čl. 19:  Majetek Svazu:

 1. Majetek Svazu vzniká z příspěvků členů, případně z darů a dotací. Je uložen na zvláštním účtu u České obchodní banky (divize IPB), expozitura Hořice.
 2. Svaz nevyvíjí vlastní podnikatelskou činnost.

Čl. 20:  Finanční rozpočet Svazu:

 1. Shromáždění Svazu každoročně schvaluje výši členských příspěvků, které jsou hlavním zdrojem jeho rozpočtu na běžný rok.
 2. Takto naplánované prostředky jsou používány na krytí:
  1. administrativně správních výdajů
  2. výdajů na činnost jednotlivých pracovních skupin
  3. výzkumných úkolů.
 3. Finanční rozpočet je předem schvalován shromážděním.

Čl. 21:  Uzavření hospodářského výsledku:

 1. Veškeré hospodaření se provádí v souladu s platnými právními předpisy.
 2. Po skončení hospodářského roku předkládá předseda dozorčí radě zúčtování hospodářského roku. O výsledku kontroly předkládá dozorčí rada zprávu shromáždění Svazu.
 3. Na základě rozhodnutí shromáždění se může případná ztráta převést do dalšího roku.

Čl. 22:  Oprávněnost k jednání:

 • Jménem Svazu jedná jeho předseda nebo další osoby na základě zmocnění.

Čl. 23:  Zánik Svazu:

 1. Svaz zanikne z rozhodnutí dvoutřetinové většiny účastníků shromáždění.
 2. V případě zániku Svazu provede likvidaci jeho majetku komise schválená shromážděním Svazu. Postupuje se v souladu s platnými předpisy a způsobem schváleným tímto shromážděním.

Čl. 24:  Stanovy Svazu:

 1. Tyto Stanovy byly schváleny ustanovujícím shromážděním Svazu dne 23. 10. 1990 v Holovousích.
 2. Stanovy mohou být změněny nebo doplněny pouze dvoutřetinovou většinou účastníků shromáždění.
 3. Na důkaz správnosti a plného souhlasu s obsahem těchto stanov připojují účastníci své podpisy.
 4. Stanovy byly upraveny Změnou stanov Svazu pro integrované systémy pěstování ovoce, schválenou Valnou hromadou dne 9. dubna 1996.
 5. Čl. 7 a Čl. 15 Stanov byl doplněn a schválen Valnou hromadou dne 16. března 2004.

Za správnost opisu : Ing. Miroslav Lánský, tajemník SISPO