Projekt integrovaných systémů pěstování ovoce

1. Obecná charakteristika podniku

 • Celková výměra zemědělské půdy – z toho ovocných výsadeb zařazených do integrovaných systémů pěstování ovoce podle jednotlivých ovocných druhů v ha (musí být dodržena zásada, že od každého ovocného druhu, který bude navržen pro tyto systémy, bude zařazena celá jeho stávající plocha výsadeb ve Vašem podniku).
 • Klimaticko-půdní podmínky
  • průměrná roční teplota, srážky, stupeň znečištění ovzduší (pokud nemáte přesnější vlastní údaje, lze využít přiložené mapky).
  • stručná charakteristika půdních podmínek, výsledky rozborů půdy, máte-li i hodnoty obsahu těžkých kovů.

2. Stávající stav

 • Stručná charakteristika dosavadní pěstitelské technologie (uvést zvlášť pro jednotlivé ovocné druhy).
  • přehled vysazených odrůd, podnoží
  • použité spony
  • způsob obdělávání půdy (hlavní používané herbicidy)
  • hnojení (používaná hnojiva a jejich dávky na ha)
  • systém chemické ochrany (průměrné počty postřiků, způsob aplikace, používané přípravky)
  • používaný systém tvarování a řezu

3. Vlastní projekt

 • Výčet připravovaných opatření v jednotlivých výsadbách během příštích 3 let (měly by být v souladu s přijatými zásadami pro integrované systémy pěstování ovoce). Např.:
  • pokud přistoupí podnik k obnově, resp. rozšíření svých výsadeb, uvést, které odrůdy budou použity, tj. nejlépe rezistentní nebo tolerantní.
  • způsob ochrany – uvést, že chemické postřiky budou používány v minimální míře pouze na základě signalizace nezbytnosti těchto zásahů, přičemž budou používány jen povolené vyjmenované přípravky.
  • uvést plán podniku na zavedení signalizační techniky pro monitorování podmínek prostředí (např. automatizovanou agrometeorologickou ústřednou), plán vybavení účinnější aplikační technikou, postup zavádění biologických metod ochrany (např. používání dravých roztočů), dále feromonové a vizuální lapače, nepřímé metody ochrany (např. použití postřiku močovinou pro urychlení rozpadu napadených listů) atd.
  • systém obdělávání půdy, ve vhodných podmínkách přechod na zatravněná meziřadí (současně uvést jako protierozní opatření zejména na svažitých pozemcích), přechod na minimální šířky herbicidových pásů, vyloučení triazinových herbicidů, přechod na relativně bezpečné herbicidy (ROUNDUP, BASTA) a mechanické způsoby ničení plevelů.
  • systém výživy – zavést pravidelné rozbory půdy (včetně zjištění obsahu těžkých kovů), minimalizovat hnojení (K, Mg, případně P4), používat jen v případě výrazného nedostatku, snižování dávek dusíku, postupný přechod na organické formy hnojení.

 

Zvláštními body v projektu musí být návrh protierozních opatření (např. již se zmíněným využitím zatravnění meziřadí) a návrh na rozšíření krajinné zeleně ve vlastních monokulturách – např. výsadby soliterních stromů, stromořadí, protierozních pásů, dále likvidace zdrojů zaplevelení (ploty, okraje cest a silnic), výsadba zeleně ve vegetačních doprovodech místních komunikací atd.